ฟังธรรมออนไลน์
ฟังธรรมจากแผ่นซีดี ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
รายการ แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๗


ครั้งที่ 0361-0420 รวม 60 ตอน เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้

ติสสเมตเตยสูตร โทษของเมถุน / ศีลกถา

อิริยาบถรูปนั่ง ขับรถเจริญสติ / เตมิยชาดก / มหาสุญญตสูตร

ภูมิชสูตรการประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย

จูฬตัณหาสังขยสูตร / ตัณหาสูตร - อาหารสติ / คณกโมคัลลานสูตร

ศึกษาตามลำดับ / อถ.สติบัฏฐานวิภังค์ อธิบายเวทนา / อัจฉราสูตร

ฉวิโสธนสูตร การตรวจสอบการหลุดพ้น / เรื่องจิตสั่ง

อรรถกถาสามคามสูตร การวิวาทเรื่องข้อปฏิบัติ / ศีลข้อที่ ๔  มุสาวาท

วิบากของมุสาวาท / จตุถปาราชิก ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรม

มหาโจร ๕ จำพวก / ศีลข้อที่ ๕  สุราเมรัย