อาหารสูตร .. อาหาร ๔ อย่าง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 ก.ย. 2552
หัวข้อหมายเลข  13741
อ่าน  1,472

 Oo๐ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ๐oO

... สนทนาธรรมที่ ...

 <>  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา <> 

พระสูตร  ที่นำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์  ๓  ต.ค.  ๒๕๕๒    เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  คือ

 

อาหารสูตร

ว่าด้วยอาหาร  ๔  อย่าง

 

จาก ... พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ ๔๙   

... นำสนทนาโดย ...

ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และคณะวิทยากร

 

 

 

 

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ ๔๙        

 

อาหารวรรคที่ ๒

๑. อาหารสูตร

ว่าด้วยอาหาร  ๔  อย่าง

 

         [๒๘]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :-

         สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน  อาราม

ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้ว    หรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.  อาหาร  ๔  เป็นไฉน.   คือ   [ ๑ ]   กพฬิงการาหาร  หยาบหรือละเอียด  [ ๒ ]  ผัสสาหาร   [ ๓ ]  มโนสัญเจตนาหาร    [ ๔ ]   วิญ-ญาณาหาร       อาหาร  ๔  เหล่านี้แล  ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้ว  หรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด.

 

         [๒๙] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อาหาร  ๔  เหล่านี้ มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น มีอะไรเป็นกำเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด.  อาหาร  ๔

เหล่านี้ มีตัณหาเป็นเหตุ  มีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้น  มีตัณหาเป็นกำเนิด   มี

ตัณหาเป็นแดนเกิด      ตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น  มี

อะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด. ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ  มีเวทนา

เป็นที่ตั้งขึ้น มีเวทนาเป็นกำเนิด  มีเวทนาเป็นแดนเกิด      ก็เวทนานี้มี

อะไรเป็นเหตุ   มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น   มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด.  เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ   มีผัสสะเป็นที่ตั้งขึ้น  มีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิด     ก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นเหตุ     มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิด    มีอะไรเป็นแดนเกิด.    ผัสสะมีสฬายตนะเป็นเหตุมีสฬายตนะเป็นที่ตั้งขึ้น มีสฬายตนะเป็นกำเนิด   มีสฬายตนะเป็นแดนเกิด     ก็สฬายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุ    มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น  มีอะไรเป็นกำเนิด    มีอะไรเป็นแดนเกิด.  สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ   มีนามรูปเป็นที่ตั้งขึ้น   มีนามรูปเป็นกำเนิด   มีนามรูปเป็นแดนเกิด   ก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น  มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด.   นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ  มีวิญญาณเป็นที่ตั้งขึ้น   มีวิญญาณเป็นกำเนิด มีวิญญาณเป็นแดนเกิด ก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุ  มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น  มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด. วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ  มีสังขารเป็นที่ตั้งขึ้น  มีสังขารเป็นกำเนิด   มีสังขารเป็นแดนเกิด   ก็สังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุ   มีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้น   มีอะไรเป็นกำเนิด  มีอะไรเป็นแดนเกิด.      สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุ   มีอวิชชาเป็นที่ตั้งขึ้น   มีอวิชชาเป็นกำเนิด    มีอวิชชาเป็นแดนเกิด   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย  จึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัย   จึงมีวิญญาณ. . .   ดังพรรณนามาฉะนี้  ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้      ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้.

         [๓๐]  ก็เพราะอวิชชานั้นแหละ ดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับ   เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . .  ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้.

 

จบอาหารสูตรที่  ๑

 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 29 ก.ย. 2552 12:34 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 29 ก.ย. 2552 16:04 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 29 ก.ย. 2552 17:07 น.

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น                                              ข้อความโดยสรุป

                           อาหารสูตร   (ว่าด้วยอาหาร  ๔  อย่าง)
      พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดง ว่า อาหาร ๔ อย่าง เหล่านี้  คือ       ๑. กวฬีการาหาร  (อาหารที่ทำให้เป็นคำ)      ๒. ผัสสาหาร   (อาหาร คือ ผัสสะ)      ๓. มโนสัญเจตนาหาร  (อาหารคือมโนสัญเจตนา)      ๔. วิญญาณาหาร  (อาหารคือวิญญาณ)     ย่อมเป็นไปเพื่อความความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้ว หรือ เพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด    และทรงแสดงว่า อาหาร ๔ เหลานี้ มีตัณหาเป็นเหตุ,    ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ,      เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ,    ผัสสะมีสฬายตนะเป็นเหตุ   สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ,    นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ,       วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ,    สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุ,   เพราะอวิชชา  เป็นปัจจัย จึงมีสังขาร .... อันเป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล    เพราะอวิชชาดับโดยไม่เหลือ  สังขารจึงดับ    ....    อันเป็นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล.                    ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ ครับ                คำถามเกี่ยวกับอาหาร ๔ ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้                             อาหาร[สภาพที่นำมาซึ่งผล] ๔ ประการ                           ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 ก.ย. 2552 18:03 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 29 ก.ย. 2552 20:39 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
arin
วันที่ 30 ก.ย. 2552 17:03 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สามารถ
วันที่ 1 ต.ค. 2552 19:53 น.


 ขอบคุณครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
surachai
วันที่ 2 ต.ค. 2552 21:18 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
suwit02
วันที่ 4 ต.ค. 2552 08:18 น.

สาธุ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ