Print 
ภิกษุเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาภิกษุอื่น
 
pdharma
pdharma
วันที่  11 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29809
อ่าน  114

ในปัจจุบัน มักจะเห็นฆราวาสเป็นผู้เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาภิกษุ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ หากแต่ไม่ค่อยเห็นว่าภิกษุจะเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาภิกษุกันเอง อยากทราบว่า ในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างของการเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาที่กระทำโดยภิษุด้วยกันเองหรือไม่ครับ
ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 18:19 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความในพระไตรปิฎก มีมากทีเดียว ที่ภิกษุทั้งหลาย เห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของภิกษุด้วยกัน แล้วกล่าวเพ่งโทษ (กล่าวให้รู้ว่า สิ่งนั้น เป็นโทษ) ติเตียน (กล่าวให้ได้รู้ความจริงว่า พระภิกษุในพระธรรมวินัย มีความประพฤติที่ไม่ดีอย่างนั้นได้อย่างไร)  โพนทะนา (กล่าวกระจายข่าวให้ความจริงปรากฏในทุกที่ทุกสถาน เพื่อบุคคลอื่นจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง)    ยกตัวอย่างสิกขาบทที่ว่าด้วยการรับเงินรับทอง  หลังจากที่อุบาสกได้ตำหนิพฤติกรรมของพระอุปนันทศากบุตร ที่รับเงิน แล้ว พระภิกษุทั้งหลาย  เมื่อทราบข่าว นั้น  ต่างก็พากันเพ่งโทษ ติเตียน  โพนทะนาในพฤติกรรมของพระอุปนันทศากยบุตร ด้วย  ดังข้อความจากพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ดังนี้ คือ 

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓  - หน้าที่ ๙๓๗

 "ภิกษุทั้งหลายได้ยินบุรุษนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย   มีความรังเกียจ   ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษ   ติเตียน   โพนทะนาว่า   ไฉนท่านพระอุปนันทศากยบุตรจึงได้รับรูปิยะเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า"

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ