Loading...
 7913   คำถามจากบทสวดมนต์ อานัต , สติปัฏฐานปาฐะ ?
เต๋า
วันที่ 15 มี.ค. 2551
อ่าน 855
 
 

อ่านคำแปลแล้วไม่เข้าใจครับ

                             จากบท สติปัฏฐานปาฐะ นะครับ

1.) อิธะ ภิกขุ อัชฌัตตัง  วา กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ     

     ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย เป็นภายในบ้าง

2.) พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี  วิหะระติ.    

     ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย เป็นภายนอกบ้าง

3.) อัชฌัตตะ  พะหิทธา วา กาเย กายานุปัสสี วิหะระติ    

     ย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง

ผมสงสัยว่า  เห็นกายในกายเป็นภายในคืออะไรครับ,

เห็นกายในกาย เป็นภายนอกคืออะไรครับ ????

                                  จากบท อะนัตตะลักขะณะสุตตัง

ตัส๎มาติหะ ภิกขะเว ,      

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล

ยังกิญจิ รูปัง อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง        

รูป อย่างใดอย่างหนึ่ง , ที่มีแล้วในอดีต หรือที่จะพีงมีในอนาคต หรือมีอยู่ในปัจจุบัน

อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา     

รูปภายใน  รูปภายนอก

คำว่า รูปภายใน  รูปภายนอก  หมายถึงอะไรครับผม ????


                                ขอคำชี้แนะด้วยครับ

                                  ขอบคุณครับผม

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 16 มี.ค. 2551
 

เห็นกายภายใน คือ กายของตนเอง

เห็นกายภายนอก คือ กายของผู้อื่น  ในหมวดของกายานุปัสสนาทั้งหมด หมายถึงรู้รูป

เป็นอารมณ์ คือในกาย มิใช่ในจิต มิใช่ในเวทนา

คำว่ารูปภายใน รูปภายนอก มีแสดงไว้หลายนัย ขอเชิญอ่านข้อความที่ยก

 

 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 266

[๕๕๒]  รูปเป็นภายใน  นั้น    เป็นไฉน  ?

           จักขายตนะ  โสตายตนะ    ฆานายตนะ    ชิวหายตนะ   กายายตนะ  

รูปทั้งนี้เรียกว่า  รูปเป็นภายใน.

           รูปเป็นภายนอก   นั้น  เป็นไฉน ?

           รูปายตนะ  สัททายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏฐัพพายตนะ

 ฯลฯ  กพฬิงการาหาร  รูปทั้งนี้เรียกว่า  รูปเป็นภายนอก.


พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 2

 [๔]  รูปภายใน  เป็นไฉน ?

         รูปใด    ของสัตว์นั้น  ๆ เอง   ซึ่งมีในตน    เฉพาะตน    เกิดในตน

เฉพาะบุคคล   อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฏฐิยึดครอง   ได้แก่มหาภูตรูป  ๔

และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป  ๔  นี้เรียกว่ารูปภายใน. 

         รูปภายนอก  เป็นไฉน ?

         รูปใด  ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้น   ๆ ซึ่งมีในตน  เฉพาะตน   เกิดใน

ตน    เฉพาะบุคคล     อันกรรมที่สัมปยุตด้วยตัณหาทิฏฐิยึดครอง ได้แก่มหาภูตรูป  ๔

และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูป  ๔   นี้เรียกว่ารูปภายนอก.  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
ajarnkruo
วันที่ 16 มี.ค. 2551
 

รู้กายภายใน กายภายนอกโดยความเป็นธรรมะ รู้รูปโดยความเป็นรูป ว่ารูปไม่ใช่สภาพที่รู้อะไร

ได้เลย ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา    รู้ได้ด้วย สติปัฏฐานเกิด ระลึกไปใน

สภาพธรรมะใดก็ได้ที่เกิดขึ้น  ถ้าปรากฏที่กาย สติก็ระลึกรู้ที่กายโดยไม่มีการจงใจ  ตั้งใจ เพ่ง

พยายามให้ระลึกตรงนั้นด้วยอาการเจาะจง   แต่ต้องเป็นในขณะที่ปกติที่สภาพธรรมะกำลังเกิด

ดับในขณะนี้..สติก็ระลึกได้ในขณะนี้ถ้ามีปัจจัยพอ   ส่วนการจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง

ต้องเป็นกิจของปัญญาที่จะค่อยๆ ศึกษาความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมตามกำลังครับ 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
lichinda
วันที่ 6 เม.ย. 2551
 
ชวนจิต ทางปัญจทวาร กับ ชวนจิต ทางมโนทวาร ต่างกันอย่างไร

(มีผู้กล่าวว่าระลึกรู้สภาพธรรมทางมโนทวาร โดยไม่กล่าวว่าระลึกรู้สภาพธรรมทาง

ปัญจทวารที่ชวนวิถีจิตด้วย)    สติเกิดกับปัญจวิญญาณจิตได้ไหม (มีผู้กล่าวว่าสติ

ปัฏฐานเกิดได้ทุกทวาร)
 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
แล้วเจอกัน
วันที่ 7 เม.ย. 2551
 

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ.........สติเกิดที่ใด ต่างกันอย่างไร

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -